بـــــا پیامدهای روحی و روانی بیمــــاری ایدز آشنا شوید - مجله مجازی بارش
دوشنبه , اسفند ۲۸ ۱۳۹۶
اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :
خانه / سلامت / بـــــا پیامدهای روحی و روانی بیمــــاری ایدز آشنا شوید

بـــــا پیامدهای روحی و روانی بیمــــاری ایدز آشنا شوید

افرادی کـــه بــــه عارضه اچ آوی مثبت مبتلا هــــستنــــد از لحاظ روحی فشار زیادی را متحمل مــــــــی شوند ,
و شرایط روحی دشورای را سپری مــــــــی کــنــنـــد و بسیار آسیب پذیر هــــستنــــد,
آن ها بــــه خاطر رفتار بد جامعه و اطرافیان ممکن اســـــت ایــــن موضوع را پنهان کــنــنـــد.
شمـــا را بـــــا پیامدهای روحی و روانی بیمــــاری ایدز آشنا مــــــــی کنیم.

بیمــــاری ایدز

ایدز از آن نوع بیمــــاری هایی اســـــت کـــه درد جسمانی آن بخش کوچکی از مشکلاتی اســـــت ,
کـــه فرد بیمار بـــــا آن دست و پنجه نرم مــــــــی کند. بــــه جرات مــــــــی توان گفـــــــت کـــه بیمــــاری ایدز در جامعه امروز ایران،
مساوی بـــــا بدنامی و انگ هایی نظیر بی بند و باری جنسی اســـــت.

در حالیکه تقریبا بیش از ۹۰ درصد جامعه مــــــــی دانند کـــه ایــــن روابط یکی از دلایل ابتلا بــــه ایدز اســـــت ,
و عوامل دیگری نیز وجـــــود دارنــــــد.

در ایــــن میان بیماران ایدزی بـــــا مشکلات عدیده ای رو بــــه رو هــــستنــــد چرا کـــه آنان نمی توانند مانــنـــد,
دیــــگر بیمــــاری های صعب العلاج نظیر سرطان، ام اس یا… ابراز وجـــــود کــنــنـــد,
و گاها از همدردی دیگران بهره مند شوند.

چرا کـــه بــــه محض رو شدن بیمــــاری آن ها، تقریبا اغلب اطرافیان آنـــــــها را طرد کرده و از آنان دوری مــــــــی کــنــنـــد.
ایدز از آن نوع بیمــــاری هایی اســـــت کـــه تنهایی عجیبی را بــــه همراه دارد.

بیمــــاری ایدز

نحوه نگاه جامعه بــــه بیمــــاری ایدز

حرف و حدیث و پچ پچه ها کـــه گاها بـــــا تهمت و رفتار بد همراه اســـــت؛
رفتارهای جامعه بــــه حدی بر پیکره ایــــن افراد فشار مــــــــی آورد کـــه اغلب آنـــــــها را وادار بــــه سکوت درباره بیماریشان مــــــــی کند.

ایــــن در حالی اســـــت کـــه طی دهه اخیر بــــه گفته برخی از مسئولان ابتلای بــــه ایدز از طریق روابط جنسی ,
در ایران رو بــــه افزایش بوده اســـــت. اما سئوال اصلی اینجاست کـــه آیا بــــه خاطر ابتلاء بــــه ایــــن بیمــــاری ,
بایــــــد شخص بیمار را مورد سرزنش قرار داد؟

چگونه بـــــا پیامدهای روحی و روانی بیمــــاری ایدز کنار بیاییم؟

آیا جامعه و آسیب های متعدد موجود در آن دلیل شیوع چنین موجی در کشور نیست؟
در ایــــن میان بــــرای آنان کـــه مبتلا شده اند چــــه بایــــــد کرد؟
آیا طرد شدن ایــــن بیماران از جامعه و آزار روحی و روانی از سوی افراد روش مناسبی بــــرای دوری از شیوع ایــــن بیمــــاری اســـــت؟

شاید اصلی ترین سئوال ایــــن باشد کـــه بــــرای پیشگیری و عدم ابتلای سایرین بــــه ایدز چــــه بایــــــد کرد؟

جوانان بیشترین مبتلایان بــــه ایدز

دکتر صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور اعلام کرد ,
کـــه تـــــــا کنون بالغ بر ۲۹ هزار و ۴۱۴ نفر مبتلا بــــه HIV/AIDS در کشور شناسایی شده اند کـــه ۸۸ درصد آنان را,
مردان و ۱۲ درصد را زنان تشکیل مــــــــی دهند.

بیمــــاری ایدز

نحوه کنار آمدن بـــــا پیامد روحی ایدز

۴۵٫۶ درصد از مبتلایان بــــه HIV کـــه سن زمــــــــان شناسایی آنان مشخص بوده در گروه سنی ۳۴-۲۵ سال ,
قرار داشتند کـــه بالاترین نسبت در بین گروه های سنی را بــــه خود اختصاص مــــــــی دهند.

بــــه گفته دکتر صداقت علل ابتلا بــــه HIV در بین کل مواردی کـــه از سال ۱۳۶۵ تاکنون در کشور,
بــــه ثبت رسیده اند بــــه ترتیب، تزریق بـــــا وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد (۶۶٫۶ درصد)،
رابطه جنسی (۱۴٫۵ درصد) و انتقال از مادر بــــه کودک (۱٫۴ درصد) بوده اســـــت

و راه انتقال بیمــــاری ایدز در ۱۶٫۷ درصد از ایــــن گروه نامشخص مانده اســـــت.
در مقایسه ایــــن آمار بـــــا مواردی کـــه ابتلای آنان در سال ۱۳۹۳ گزارش شده، اعتیاد تزریقی ۴۳٫۷ درصد،
برقراری روابط جنسی ۳۷٫۳ درصد و انتقال از مادر مبتلا بــــه کودک ۴ درصد را تشکیل مــــــــی دهد.

پیامدهای روحی و روانی بیمــــاری ایدز و مشکلات آن در جامعه

آمار و ارقام بیانگر رشد ایــــن نوع بیمــــاری و صد البته عدم آگاهی افراد بــــرای عدم ابتلاء بــــه ایــــن مشکل اســـــت.
فرهنگسازی از جمله واژگانی اســـــت کـــه در ایــــن مواقع بسیار از آن نام برده مــــــــی شــــــود
اما دقیقا ایــــن فرهنگسازی چیست کـــه همچنان وجـــــود ندارد و موجبات رشد ایــــن بیمــــاری را فراهم کرده اســـــت؟

رفتار بد جامعه دلیل ادامه ابتلا بــــه ایدز

جواد، ۳۵ ساله، یک بیمار ایدزی اســـــت کـــه بالغ بر ۱۳ سال بـــــا بیمــــاری ایدز دست و پنجه نرم کرده اســـــت.
او کـــه از راه مصرف مواد مخدر بــــه بیمــــاری ایدز مبتلا شده درباره مشکلات ایــــن بیمــــاری مــــــــی گوید:
متاسفانه وقتی اطرافیان مشکل فرد را مــــــــی فهمند نخستین واکنش انگ هایی اســـــت کـــه بــــه بیمار ایدزی مــــــــی خورد.

جامعه ما در مقابل بیماران ایدزی حالت دفاعی مــــــــی گیرد بــــه نحوی کـــه اغلب ایــــن بیماران قضاوت مــــــــی شوند,
و بــــه عنوان افراد فاسد جامعه دیده مــــــــی شوند در حالیکه اینگونه نیست.

او درباره واکنش اطرافیانش نسبت بــــه بیمــــاری مــــــــی گوید: در بدو امر بسیاری از خانواده ها مــــــــی ترسند,
و حتی فرد بیمار را طرد مــــــــی کــنــنـــد زیرا فکر مــــــــی کــنــنـــد بودن بـــــا بیمار زیر یک سقف و استفاده از وسایلی نظیر حوله،
قاشق و چنگال و. .. موجب انتقال بیمــــاری مــــــــی شــــــود در حالیکه اینطور نیست.

حتی مواردی بوده کـــه بیمارستان از پذیرش یک خانم باردار مبتلا بــــه ایدز خودداری کردند و ما مجبور شدیم ,
کـــه او را چندین بیمارستان ببریم تـــــــا سرانجام یکی از آنـــــــها راضی بــــه پذیرش او شوند.

متاسفانه ایــــن واکنش در مقابل بچه ها هم هست. مواردی بوده کـــه کودک را بــــه دلیل ابتلا بــــه ایدز از مدرسه ,
اخراج کرده اند بــــه همیـــن خاطر افراد از مطرح کردن بیمــــاری خود مــــــــی ترسند
و سعی مــــــــی کــنــنـــد کـــه بــــه تنهایی پناه ببرند.

راه های کنار آمدن بـــــا پیامدهای روحی و روانی بیمــــاری ایدز

بعد از ابتلا بــــه ایدز ازدواج کردم

جواد مــــــــی گوید: ایدز بر خلاف نگاه عموم مردم پایان راه نیست. من خودم بعد از ابتلا بــــه ایدز بـــــا یک خانم ,
کـــه او هم بیمار اســـــت ازدواج کردم و اکنون دو فرزند ســـالـــم داریم.

مردم بایــــــد بدانند کـــه بیماران ایدزی حق زندگی دارنــــــد و بر خلاف تصورات عامه زندگی آنان در یک یا دو سال,
پایان نمی یابد. من دوستی دارم کـــه از کودکی توسط خون آلوده بــــه ایــــن بیمــــاری مبتلا شده,
و تـــــــا امروز ۳۵ سال اســـــت کـــه بـــــا ایــــن بیمــــاری دست و پنجه نرم مــــــــی کند.

من بــــه یک زندگی طولانی امیدوارم و از آنچه کـــه امروز دارم خوشحالم. همسرم بیش از هر کس دیگری ,
مرا درک مــــــــی کند و ما سعی مــــــــی کنیم کـــه لحظه لحظه زندگی را تجربه کنیم.

او فرهنــــگ سازی را نیاز مبرم جامعه بــــرای شناخت ایدز مــــــــی داند و مــــــــی گوید: ما در باشگاه مثبت ,
در حال تلاش بــــرای کاهش آسیب ایــــن بیمــــاری هستیم اما قطعا مسئله بایــــــد,
از طریق رسانه ها موشکافی شــــــود تـــــــا نگاه مردم تغییر کند.

بیماران ایدزی محصول شرایط جامعه هــــستنــــد

دکتر قرایی مقدم، جامعه شناس و مدرس دانشگاه بـــــا اشاره بــــه اهمیت فرهنگسازی در راستای ,
پیشگیری از آسیب بیمــــاری ایدز در جامعه مــــــــی گوید: جامعه از ایــــن بیمــــاری هراس دارد,
کـــه طبیعی هم هست اما در ایــــن راستا بایــــــد رسانه ها بــــه صورت فعالتری وارد عمل شوند

و فرهنگسازی کــنــنـــد تـــــــا هم میزان ابتلا بــــه ایــــن بیمــــاری کاهش یابد و هم آسیب دیدگان کمتر دچار فشار روانی ,
از سوی جامعه شوند. وی در ادامه افزود: ایــــن افراد معلول شرایط نامناسب جامعه هــــستنــــد.

آشنایی بـــــا پیامدهای روحی و روانی بیمــــاری ایدز

در واقع ایــــن آسیب های اجتماع اســـــت کـــه آنان را بــــه ایــــن سمت سوق داده اســـــت لذا مهربانی مردم و جامعه,
در وهله نخست مــــــــی تواند روی رفتار ایــــن افراد تاثیرگذار باشد و در عین حال باعث ,
پیشگیری از افزایش آسیب ها شــــــود.

ایــــن جامعه شناس تاکید کرد: برخورد بد جامعه گاها باعث شده کـــه ایــــن افراد خود را پنهان کــنــنـــد
و از ترس برخورد نامناسب مردم بــــه رفتارهای پرخطر رو بیاورند,
کـــه ایــــن در مجموع روی جامعه تاثیر منفی دارد.

آموزش رفتارهای جنسی در نوجوانان الزامی اســـــت

قرایی مقدم بـــــا اشاره بــــه افزایش ایدز از راه جنسی گفـــــــت: بایــــــد آموزش را در مدارس بخصوص بین نوجوانان ,
قبل از بلوغ داشته باشیم و بخشی از کتاب های درسی را بــــه ایــــن مقوله اختصاص دهیم,
تـــــــا جوانان و نوجوانان رفتارهای پرخطر را بشناسند و از آن دوری کــنــنـــد.

وی تاکید کرد: نباید مسئله آموزش را سطحی بگیریم و سعی کنیم بـــــا کتمان کردن مشکل صورت مسئله را ,
پاک کنیم زیرا ایدز و مشکلات آن در جامعه وجـــــود دارد و قابل فراموش کردن نیست.

ایدز یا هر بیمــــاری دیگری در وهله نخست یک آسیب و درد اســـــت. بــــه طور حتم یک بیمار در گام نخست ,
نیازمند محبت، رافت و رفتار مناسب افراد یک جامعه اســـــت و ایــــن در مورد ایدز نیز صادق اســـــت.

هرآنچه بایــــــد راجع بــــه علائم بیمــــاری ایدز بدانید

۱- داشتن خستگی بیش از حد و بدون دلیل قانع کننده

بیمــــاری ایدز

خستگی بیش از حد از علائم ایدز

خستگی، مــــــــی تواند یکی از علائم تمام بیمــــاری ها باشد. اما خیلی از افرادی کـــه HIV را تجربه کرده اند،
آن را علامت ایــــن بیمــــاری مــــــــی دانند. ایــــن علامت، هشدار بزرگی بــــرای داشتن بیمــــاری نیست،
اما بایــــــد دید قدم بعدی چیست.

پیامدهای روحی و روانی بیمــــاری ایدز از نظر پرشکان

۲- علائم تب و عرق کردن بیش از حد در شبـــــــــــــ ها

ایــــن علائم، معمولا در اوایل وجـــــود ویروس در بدن مشاهده مــــــــی شــــــود. اوایل یعنی چیزی کـــه بــــه وهله ی اول,
حاد بودن ویروس گفته مــــــــی شــــــود. البته بیشتر افراد ایــــن علائم را ندارند، اما آنهایی کـــه ,
تجربه کرده اند، بعد ۲ یا ۴ هفته از مبتلا شدن بودند.

۳- برآمدگی های غده زیر گلو، زیربغل ها یا ران را چک کنیــــد

برآمدگی و ورم لنف ها، علامت های عفونت جسم اســـــت. بــــرای هرکسی کـــه علائم اولیه HIV را دارد،
اتفاق نمی افتد، اما در بین کسانی کـــه داشتند، یکی از علائم اســـــت.

۴- موارد حالت تهوع، استفراغ و اسهال را یادداشت کنیــــد

بیمــــاری ایدز

استفراغ غیر طبیعی از نشانه های اولیه ایدز

ایــــن علائم کـــه علائم عمومی بــــرای آنفولانزا هــــستنــــد، هم مــــــــی توانند علائم اولیه ویروس باشند.
اگر علائم ادامه دار بودند، آزمایش دهید.

۵- بــــه زخم دهان ودستگاه تناسلی توجه کنیــــد

اگر در طول مدتی کـــه دیــــگر علائم را یادداشت مــــــــی کنیــــد بر روی دهانتان زخمی مشاهده کردید،
مخصوصا اگر معمولا زخم نمیشد، ممکن اســـــت یکی از علائم اولیه ویروس HIV باشد.
زخم های دستگاه تناسلی هم ممکن اســـــت یکی از علامت ها باشد.

های دکتر , دکتر سلامت

قالب وردپرس

درباره ی javadesmaty

مطلب پیشنهادی

سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران اردیبهشت ۹۷ برگزار مــــــــی شــــــود

بــــه گزارش خبرگزاری مهر، سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران از  ١١ تا١٤ اردیبهشت٩٦ در …

پاسخ دهید